dostawa gratis od 299 zł tylko dla przesyłek realizowanych po przedpłacie

PL EN DE

Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo Użytkowników naszego sklepu internetowego. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem http://szamelkabutik.pl 
W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego, a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane, a także  zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zawartych w serwisie jest Hanna Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szamelka Hanna Jankowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Wejherowie, NIP 588 241 12 44, REGON 362368372

Powierzone dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej szamelkabutik.pl pewne dane zbierane są automatycznie m.inn. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

3. Administrator przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy jeżeli jest inny niż zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego.

SKLEP INTERNETOWY PRZETWARZA PANI/PANA DANE OSOBOWE W CELU:

  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A.(„Bank”)w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przyużyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym,w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • przekazaniaPani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.w związku zmożliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towaru lub usługęprzez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowejprzez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

4. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie a także działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

Zapewniamy naszych Klientów, że zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe pozostawione w serwisie nigdy ne zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Dane udostępniane są jedynie podmiotom współpracującym z Szanelka Butik tj. przewoźnikom ( firmie kurierskiej oraz operatorom pocztowym) i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy) oraz partnerom handlowym w przypadku reklamacji lub gwarancji. Jeżeli Klient korzysta w sklepie internetowym z elektronicznego sposobu płatności lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu wyżej wymienione płatności w sklepie internetowym. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych zawartych w formularzu a także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, podyktowane rozwojem technologii internetowej oraz ewentualną zmianą prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich tego typu zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

7. Uwaga! W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis szamelkabutik.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowyze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych doTwisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru(lub usługi)nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowychdo Banku w związku z obsługą irozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacjiumowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. wzwiązku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towarlub usługęprzez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”i udostępnieniem tejformułyprzez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowyi w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT