dostawa gratis od 299 zł tylko dla przesyłek realizowanych po przedpłacie

PL EN DE

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Właścicielem Sklepu jest:

Hanna Jankowska

ul. Pucka 2A ,

84-200 Wejherowo,

NIP: 5882411244,

REGON:

adres email: hanna.szanelka@wp.pl

2)  NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.szamelka.pl

a.) dokonywanie rejestracji i korzystanie z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień;
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
d.) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
e.) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.szamelka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
f.) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

1) założenie konta z loginem i hasłem

2) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego, jako dowód zawarcia umowy.

Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

Sklep www.szamelka.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

4. PŁATNOŚCI

1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

3. Szybkie płatności PayU ( regulamin na www.payu.pl)

4.Twisto

5. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 48 godzin, licząc dni robocze.

2. W przypadku płatności PayU lub przelewu , termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. ZASADY REALIZACJI DOSTAWY

1. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Usługodawca realizuje dostawę Towarów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.

3. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

4. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych na stronie Sklepu internetowego, wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

5. Składane Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą mailową na adres hanna.szanelka@wp.pl lub pocztą polską na adres Szamelka butik Hanna Jankowska, 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 2A

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować oraz odesłać na adres sklepu. Wraz z  dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, który jest do do pobrania na stronie www.szamelka.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na www.szamelka.pl Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularz zwrotu towaru, w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew bankowy.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania zmienionego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego praw

DEFINICJE:

a) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d) KLIENT

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

f) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

g) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

h) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

i) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

j) SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.szamelka.pl

k) SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – HANNA JANKOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szamelka butik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pucka 2A, 84-200 Wejherowo, NIP 5882411244, REGON 362368372, adres poczty elektronicznej: hanna.szanelka@wp.pl 

l) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

m) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.